hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

Tầng 1 Chung Cư VP6 Linh Đàm được thiết kế 28 căn kiot phục vụ nhu cầu mua sắm cho cư dân vp6 linh đàm.
Kiot số 02, diện tích 36,44 m2, hướng cửa Tây Nam.
Kiot số 04, diện tích 35,25 m2, hướng cửa Tây Nam.
Kiot số 06, diện tích 32,42 m2, hướng cửa Tây Nam.
Kiot số 08, diện tích 37,02 m2, hướng cửa Tây Nam.
Kiot số 10, diện tích 42,17 m2 hướng cửa Tây Nam.
Kiot số 12, diện tích 37,36 m2 hướng cửa Tây Nam.
Kiot số 14, diện tích 26,76 m2 hướng cửa Tây Nam.
Kiot số 16, diện tích 25,29 m2 hướng cửa Tây - Tây Nam.
Kiot số 18, diện tích 39,56 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 20, diện tích 41,55 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 22, diện tích 27,73 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 24, diện tích 27,64 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 26, diện tích 27,01 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 28, diện tích 25,06 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 30, diện tích 23,85 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 32, diện tích 25,01 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 34, diện tích 30,26 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 36, diện tích 30,04 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 38, diện tích 39,56 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 40, diện tích 40,17 m2 hướng cửa Tây Bắc.
Kiot số 42, diện tích 60,13 m2 hướng cửa Đông Nam.
Kiot số 44, diện tích 49,81 m2 hướng cửa Đông Nam.
Kiot số 46, diện tích 37,95 m2 hướng cửa Đông Nam.
Kiot số 48, diện tích 38,31 m2 hướng cửa Đông Nam.
Kiot số 50, diện tích 42,52 m2 hướng cửa Đông Nam.
Kiot số 52, diện tích 43,36 m2 hướng cửa Đông Nam.
Kiot số 54, diện tích 41,67 m2 hướng cửa Đông Nam.
Kiot số 56, diện tích 62,91 m2 hướng cửa Đông Nam.


Tổng thể Mặt bằng Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Tổng thể Mặt bằng Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 04 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 04 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 06 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 06 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 08 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 08 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 10 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 10 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 12 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 12 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 14 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 14 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 16 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 16 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 18 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 18 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 20 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 20 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 22 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 22 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 24 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 24 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 26 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 26 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 28 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 28 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 30 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 30 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 32 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 32 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 34 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 34 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 36 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 36 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 38 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 38 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 40 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 40 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 42 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 42 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 44 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 44 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 46 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 46 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 48 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 48 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 50 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 50 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 52 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 52 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 54 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 54 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 56 - Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

Mặt bằng Ô số 56 -  Kiot Chung Cư VP6 Linh Đàm

 
Top